Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE:

Nedenstående betingelser er indgået og accepteret af begge parter og er bindende med mindre sælger skriftligt har accepteret andre betingelser.

2. INDGÅELSE AF KONTRAKT:

2.1: Sælger forbeholder sig ret til at afslå og/eller ændre i de af køber fremsendte ordrer.
2.2: Såfremt køber ikke har modtaget afslag eller anden meddelelse fra sælger inden 30 dage efter at have modtaget den af køber fremsendte ordre, kan ordren anses som accepteret af sælger i henhold til fremsendt ordrebekræftelse.
2.3: Omdisponering indefor rammerne af den afgivne ordre er kun tilladelig hvis begge parter er indforstået hermed. Der kan udformes en skriftlig aftale indeholdende de nærmere betingelser i forbindelse med afvikling af en bestemt ordre. Herudover er det ikke tilladt at annullere en ordre.

3. FULDMAGT:

Ingen person/selskab såsom agent eller forhandler er bemyndiget til at fremsætte tilbud, foretage tilføjelser/ændringer i de af sælger fremsendte tilbud. Sælger påtager sig intet ansvar for sådanne.

4. PRISER:

4.1: Priser er i henhold til fremsendte ordrebekræftelse.
4.2: Sælger forbeholder sig ret til at ændre prisen såfremt der foreligger ændringer i underleverandørpriser, lønniveau, inflation, råvarepriser eller lignende på mere end 5% i forhold til ordrebekræftelsen.
4.3: Ved eksport gælder den basiskurs der er gældene på ordredatoen. Sælger forbeholder sig ret til at kursregulere efter betalingsdatoens kurs såfremt denne har ændret sig mere end 5% i forhold til ordrebekræftelsen.

5. LEVERING:

5.1: Levering sker til købers adresse dog excl. eventuelle afgifter i købers land. Sælger er forpligtet til at betale transport samt forsikringsomkostninger og dermed bære risikoen for transport. Yderligere omkostninger i købers land eller DK er for købers regning.

6. LEVERINGSTIDEN:

6.1: Leveringstiden regnes fra datoen for den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle detaljer og formaliteter for ordrens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt hvor alle forhold er bragt i ordren.
6.2: Alle leveringsdatoer er omtrentlige og i tilfælde af evt. forsinkelse, er køber ikke berettiget til at annullere ordren eller at afvise at modtage produktet ved den senere levering.
6.3: Såfremt køber ikke på leveringstidspunktet har opfyldt sine forpligtelser eller han nægter at modtage produktet, er sælger stadig berettiget til at kræve købesummen udbetalt og kan evt. arrangere oplagring af produktet for købers regning og risiko,- alternativt afhænde produktet til anden side og kræve den oprindelige køber for et eventuelt tab.

7. BETALING:

7.1: Betaling skal ske som stipuleret i ordrebekræftelsen.
7.2: Alle omkostninger ved betalingsoverførsel samt evt. sikkerhedsstillelse afholdes af køber.
7.3: Ved forsinket betaling beregnes 1,5% i rentetillæg pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag og indtil betalingen er sælger i hænde.
7.4: Det solgte produkt forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling er sælger i hænde. Sælger er således berettiget, men ikke forpligtet, til at tage det solgte produkt tilbage såfremt køber helt,- eller delvist, -misligeholder sin betalingsforpligtelse.

EJENDOMSFORBEHOLD: Tilhører sælger indtil hele fakturabeløbet er modtaget.

7.5: Sælger kan annullere ordren/kontrakten såfremt køber anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs eller anden økonomisk situation som gør, at hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at han må anses for at være ude af stand til at betale købesummen når den forfalder. En sådan annullering giver sælger fuld ret til dækning for det opståede tab, herunder også mistet fortjeneste på ordren.

8. REKLAMATION:

8.1: Reklamationer skal modtages senest 8 dage efter modtagelse af produktet. Køber er således forpligtet til straks at undersøge alle modtagne varer. Reklamationer efter nævnte frist kan ikke imødekommes.
8.2: Ved berettige reklamationer har sælger ret til at udbedre produktet eller levere ombytningsenheder straks efter modtagelsen af returvaren.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE:

9.1: Visse forhold fritager sælger for ansvar når de opstår efter kontraktens indgåelse og ikke med rimelighed kunne forudses på ordre/kontrakt tidspunktet såsom strejke, lockout, mobilisering, valutarestriktioner, embargo, generel mangel på råmateriale eller energi, brand hos sælger eller dennes underleverandør, mangel på transportmuligheder, forsinket levering fra underleverandører, forstyrrelse i produktionen og forretningsgang eller force majeure.
9.2: Såfremt en eller flere af ansvarsfraskrivelsesgrundene er tilstede, skal sælger straks informere køber derom samt give en vurdering af effekten af disse forhold ligesom sælger er forpligtet til løbende at holde køber orienteret om væsentlige ændringer i udviklingen.
9.3: Sælger er berettiget til at forlænge leveringstiden med en periode der svarer til den periode som ansvarsfraskrivelsesgrunden(e) indvirker på leveringen.
9.4: Sælger er berettiget til at hæve prisen tilsvarende den meromkostning som ansvarsfraskrivelsen påfører sælger.
9.5: Hverken køber eller sælger er berettiget til at annullere kontakten/ordren med mindre dens gennemførelse indenfor en rimelig aftalt tidsfrist bliver umulig.
9.6: Såfremt den ene part skal betale en erstatning til den anden, skal erstatningen kun dække en sådan skade som den skyldige part med rimelighed kunne have forudset ved kontrakten/ordrens indgåelse. Indirekte skade kan under ingen omstændigheder kræves dækket. Begge parter er forpligtet til uden urimelig ulempe at reducere et eventuelt tab mest muligt.

10. PRODUKTANSVAR:

Sælger er kun ansvarlig i henhold til den af sælger tegnede produktansvarsforsikring som kan rekvireres i kopi af køber.

11. VÆRNETING OG RETSVALG:

I tilfælde af eventuelle tvister parterne imellem skal retssag anlægges ved sælgers hjemting idet parterne forpligter sig til at vedtage Ringkøbing som værneting og at sagen skal afgøres efter dansk ret, herunder reglerne i den internationale købelov.

12. AFSLUTNINGSBESTEMMELSER:

Ændringer og tillæg er kun gyldige såfremt de accepteres skriftligt af begge parter.

JJ/april 2002

Kibæk Presenning A/S | Lyager 11 | DK – 6933 Kibæk | Tlf. +45 97 19 13 11 | kp@kibaek-presenning.dk | VAT. nr. 21377791

Click here to add your own text